fbpx
Ogród Smaków

Regulamin Voucher

Regulamin Voucher

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera dla klienta indywidualnego, zwanego dalej nabywcą i/lub użytkownikiem wydawanego przez Resturację „Ogród Smaków”

I Warunki ogólne
 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w restauracji Ogród Smaków za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w restauracji Ogród Smaków położonej w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 28.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w restauracji Ogród Smaków
 4. Voucher może być zrealizowany zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 7. Wydawca Vouchera nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy Vouchera z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.
II Zasady korzystania z vouchera
 1. Użytkownik Vouchera na którym nie widnieje data realizacji Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w restauracji Ogród Smaków (mail rezerwacje@ogrod-smakow.pl, tel. 695 109 995).
 2. Ogród Smaków przyjmuje Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy. W przypadku wysłania Vouchera drogą elektroniczną podpis i pieczęć nie są wymagane. Voucher wysłany drogą elektroniczną należy wydrukować i przedstawić w recepcji.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, karta płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. Ogród Smaków ma prawo odmówić zrealizowania vouchera gdy: upłynął termin ważności Vouchera, uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
III Rozliczenia i reklamacje vouchera
 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera (moment otrzymania zapłaty za Voucher) otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Ogród Smaków na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT/ paragon wydany przy zakupie Vouchera.
IV Postanowienia końcowe
 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na www.ogrod-smakow.pl. Obowiązkiem Wydawcy Vouchera jest też udostępnienie Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi Vouchera na żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej Wydawcy www.ogrod-smakow.pl oraz w restauracji Ogród Smaków
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
Shopping Basket