Regulamin sklepu www.ogrod-smakow.pl

WSTĘP

Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie www.ogrod-smakow.pl  zajmuje się ASTRA TECHNOLOGY S.C. WIESŁAW BOGACZ-RYSZARD BOGACZ  z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 32-600, Oświęcim, znajdująca się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 549-000-67-67.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@ogrod-smakow.pl

Data publikacji Regulaminu: 3.11.2020

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument

Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostawy/wysyłki towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.ogrod-smakow.pl

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ogrod-smakow.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca: 

ASTRA TECHNOLOGY S.C. WIESŁAW BOGACZ-RYSZARD BOGACZ
ul. Dworcowa 4
32-600  Oświęcim
NIP: 549-000-67-67, REGON: 070510241
KONTO BANKOWE: 30 1020 2384 0000 9002 0248 9953

Produkt/Produkty – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).

Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Dostawy odbywają się 7 dni w tygodniu  godzinach od 12.00-22.00

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów..
 2. Nie jest koniecznym warunkiem zakupu Produktu rejestracja Kupującego i założenie Konta w Sklepie na www.ogrod-smakow.pl.
 3. Kupujący w jednym Zamówieniu może zamówić kilka produktów.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:
  • połączenia internetowego,
  • standardowej przeglądarki internetowej,
  • aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).
 7. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 9. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na jakość Produktów.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw Sprzedającego. Informacje o możliwości realizacji zamówienia pod wskazany adres są dostępne w serwisie www.ogrod-smakow.pl oraz w aplikacji na początku składania zamówienia. W wypadku braku możliwości składania zamówienia Kupujący zostanie o tym poinformowany stosowanym komunikatem.
 2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony Produkt poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i Płacę” lub „Kupuję i Zamawiam”
 3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane , numer telefonu, adres email oraz dane adresowe.
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.
 5. Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem: odbiór osobisty lub z dostawą do domu.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. Przelew bankowy
  2. Płatność gotówką przy odbiorze.
  3. Płatność przez serwis Interpay
  4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Następnie otrzyma wiadomość e-mail z niezbędnymi danymi do opłacenia Zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „Interpay”, zostanie przekierowany na stronę systemu w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą:

Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu

REJESTRACJA I DOSTĘP DO KONTA

1.     Rejestracja Konta na www.ogrod-smakow.pl dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”.

2.     Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

3.     W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu ze Sprzedającym oraz założenia i utrzymania Konta.

4.     Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego Sprzedający, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Kupującego na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Sprzedającego wiadomości e-mail.

5.    Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Kupującego wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Sprzedający informuje, że udostępnianie przez Kupującego loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Kupującego.

6.     Konto umożliwia:

– przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;

– przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie przed dostarczeniem zamówienia.
 3. Produkt zostanie dostarczony Kupującemu do maksymalnie 2h od zaksięgowania wpłaty lub od momentu złożenia zamówienia przy wyborze płatności gotówką lub kartą przy odbiorze/dostarczeniu Produktu we wskazane miejsce w zamówieniu.
 4. Realizacja Zamówienia polega na dostarczeniu produktu w miejsce wskazane w formularzu przy składaniu Zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze zamówienia od momentu dostarczenia zamówienia we wskazane miejsce przez Kupującego.

REKLAMACJE

1.         Wszelkie reklamacje dotyczące Zamówienia można zgłaszać:

– na adres poczty elektronicznej Sprzedającego manager@ogrod-smakow.pl

– listownie, na adres Sprzedającego „Ogród Smaków” 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 28

2.         Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.         Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedającego.

4.         O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.ogrod-smakow.pl

            NEWSLETTER

Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Kupującym w Sklepie, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu i pozostałych informacjach związanych z działalnością Sklepu i Sprzedawcy (m.in. bloga)

 1. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Sklepie, podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 2. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
 3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany
  w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  1. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 roku.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na manager@ogrod-smakow.pl